Teratak Kehidupan Mul

Selamat Datang ..

Jom layan..

Mukhayyam Peringkat Negeri Selangor

Asalamualaikum.. 


kali ini entry saya berkenaan
program Mukhayyam Peringkat Negeri Selangor..

Program ini telah diadakan pada 8 hingga 10 Oktober 2013.

Mukhayyam ini disertai oleh 20 orang pelajar dan diiringi oleh 4 orang guru yang terdiri dari semua
 Sekolah Rendah Agama Integrasi ( SRAI ) di Negeri Selangor.

Program ini diadakan di Institut Latihan Dakwah Selangor ( ILDAS ) yang terletak
di Sabak Bernam, Selangor..

Antara yg terlibat adalah seperti berikut :


Nak letak gambar kat sini terlalu banyak.. jadi saya letak video je ye..

Selamat Menonton.. :)Sekian...

Apa itu hari malaysia?

Assalamualaikum dan selamat sejahtera..


kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua sesuatu iaitu berkenaan Hari Malaysia...
Adakah kalian semua tahu kenapa Hari Malaysia diraikan sedangkan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos telah kita raikan? Jom kita lihat fakta mengenai Hari Malaysia..1. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.

2.  Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963 namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan hari kemerdekaan ke-6.

3. Terdapat beberapa bantahan terutama dari Indonesia dan Filipina yang memaksa membuat pungutan suara rakyat Sabah, Sarawak dan Singapura untuk kali yang kedua.

4.  Hari Malaysia ini adalah satu tanda penyertaan bersama Tanah MelayuBorneo Utara (kini Sabah), Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia.

5.  Pada awalnya, Hari Malaysia bukan merupakan cuti am bagi negeri sabah, sarawak, singapura dan semenanjung.. tetapi pada tahun 2010, Hari Malaysia telah diwartakan sebagai cuti am bagi seluruh Malaysia. kesimpulannya ialah 16 september setiap tahun disambut kerana memperingati dan menyambut kemerdekaan bagi negeri Sabah dan Sarawak serta pergabungan antara Sabah, Sarawak, Singapura dan semenanjung malaysia bagi menubuhkan negara Malaysia tercinta..Selamat Menyambut Hari Malaysia 2013..

bye.. :)

BAHAYA pearl

Assalamualaikum dan slmt sejahtera..


kali ni.. entry saya tentang minuman yang sedang hangat diperkatakan tentang keenakkan minuman tersebut bermula masa saya kt kolej sampailah sekarang iaitu minuman dari jemana cool blog dan sama waktu dengannya..mula2 saya minum minuman ni adalah dorongan kawan saya serta kawan baik saya untuk merasa keenakkan minuman itu.. setelah dibelanja dan minum.. minuman tersebut memang sedap, tapi sampai jer kat pearl dier.. trus saya buang sebab bagi saya pearl tersebut tak sedap.. igatkan saya jer rasa bende tu tak sedap.. rupa2 nyer kawan baik saya pun cakap bende tu tak sedap.. jadik kitorg berdua men ludah2, jdikkan pearl tu sebagai peluru dan sasarannya ialah tar jalan.. hihi.. ( perangai mcm bdk2 lg.. )saya terbaca dari satu entry berkenaan bahaya pearl nie kepada diri kita.. antara isi kandungan entry tersebut ialah 

1. Mendengar hasil penelitian University Hospital Aachen Jerman, mungkin membuat kita tidak lagi tergoda dengan segarnya bubble tea atau bubble drink. Bebola lembut yang menjadi daya pemikat minuman ini dilaporkan mengandungi bahan kimia yang boleh mengakibatkan barah2.  Bukan sekadar wujudnya karsinogen biphenyls aspolychlorinated, ada juga bahan lain seperti styrene, acetophenone dan brominated yang mana seharusnya bahan itu tidak ada dalam bahan makanan. Menurut pengkajinya, Manfred Moller bahan tersebut secara perlahan akan mengganggu kekebalan tubuh, gangguan sistem reproduksi, kerosakan sistem saraf dan kekacauan sistem endokrin


 3. Menghisapnya melalui sedutan yang besar, bebola kenyal itu akan masuk ke saluran pernafasan dan paru-paru. Atas faktor kesihatan, Jerman sudah mula memperingatkan masyarakat untuk menghindari produk itu."

kesimpulan yang saya ingin buat ialah kepada sesiapa yang memang gilakan pearl nie.. baik lupakan dan beli jer la air nyer sahaja tanpa pearl.. 

bye... 

Perkataan Bahasa Inggeris paling panjang

Assalamualaikum..

diharap semua dalam keadaan sihat hendaknya..
kali ini saya buat entry tentang perkataan terpanjang yang pernah saya jumpa selain

  supercalifragilisticexpialidocious..

saya ingin berkongsi dengan kalian semua tentang satu perkataan yang merupakan perkataan terpanjang dalam Bahasa Inggeris dan ia merupakan nama kimia bagi Titin. Apakah itu titin? Titin merupakan protein terbesar dalam tubuh badan manusia. Nak tahu perkataan nyer panjang mana.. Jom tengok kt bawah ni.. 


- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry- ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy- lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc- ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser- ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy- lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli- soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu- tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara- ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl- serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty- lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu- tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan- ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt- ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl- alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion- ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg- lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly- lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala- nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar- ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg- inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta- minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle- ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla- sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg- lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll- ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy- lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu- taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal- anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar- ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy- lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi- nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy- lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl- utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle- ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy- lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta- mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu- taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany- ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe- nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet- hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar- ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp- araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl- valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg- lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly- sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls- erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval- ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu- tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy- lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar- ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy- lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg- lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta- minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy- lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy- lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa- raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc- ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut- aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser- ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis- tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony- lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein- ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll- eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl- alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl- lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole- ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy- lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla- rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas- partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy- lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy- lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl- valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly- lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis- tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy- lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas- paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi- nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol- eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph- enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme- thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara- ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl- utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery- lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar- tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut- amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl- isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty- lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst- einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery- lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg- lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys- ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl- seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla- sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny- lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy- lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll- ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl- serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl- aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl- glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla- sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys- ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl- glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas- paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl- serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt- hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu- taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam- inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery- lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny- lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas- partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys- ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty- lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval- ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi- stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin- ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam- ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll- eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla- lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl- histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu- tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta- mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr- olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm- ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl- utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy- lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami- nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony- lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly- sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu- taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl- utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso- leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth- reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu- cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion- yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal- anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls- erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin- ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop- hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut- aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto- phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami- nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg- lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam- inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa- rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam- ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc- ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam- ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg- lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart- ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl- lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio- nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas- partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti- dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal- anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu- cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl- leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg- lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu- cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy- lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva- lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas- paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut- aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy- lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll- eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony- lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam- ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg- lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr- olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara- ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl- serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg- lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse- ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu- cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla- lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl- asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl- alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv- alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe- nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti- dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl- leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy- lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam- ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll- eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll- eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva- lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse- ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa- raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg- lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg- lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp- araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr- yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar- ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl- leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse- rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara- ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg- lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid- ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl- aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy- lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl- isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl- ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta- mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle- ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl- leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy- lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam- inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl- methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl- glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl- aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll- eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle- ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony- lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc- ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis- oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys- ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr- osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr- yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart- ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth- reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin- ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta- minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl- glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla- lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami- nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc- ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas- paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl- utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop- hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt- hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl- glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry- ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg- lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta- mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin- ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony- lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc- ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta- mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll- eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi- stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy- lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl- lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl- methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi- nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy- lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso- leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta- mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt- hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph- enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt- ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh- istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros- ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc- ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl- valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg- lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl- isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl- aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen- ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla- spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam- yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv- alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta- mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti- dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen- ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin- ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst- einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin- ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys- ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu- taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam- ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony- lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl- alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami- nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam- inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl- utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse- rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt- hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl- utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam- inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl- utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop- hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam- inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg- lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy- lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys- ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl- isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly- sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar- aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl- leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny- lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth- reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl- valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony- lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp- artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle- ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy- ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl- glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla- spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser- ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl- leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl- valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl- valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi- onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp- araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol- ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl- aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl- alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla- spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy- lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll- eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll- eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle- ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny- lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery- lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole- ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll- eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys- teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut- aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami- nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl- glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy- lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami- nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam- yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl- utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll- eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly- lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl- glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy- lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl- utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony- lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta- mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag- inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu- cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl- glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla- lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu- cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme- thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut- amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl- isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany- lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl- phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy- lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros- ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar- ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr- osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl- utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl- glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy- lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery- lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl- leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu- cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys- ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam- inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc- ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi- onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl- utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi- nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar- tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl- utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl- glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla- sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla- lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle- ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp- artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl- arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery- lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla- lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp- artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa- raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara- ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser- ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll- eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas- partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl- leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls- erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam- inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut- aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam- ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony- lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt- hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse- rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp- henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy- llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas- partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo- nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy- larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc- ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc- ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu- tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu- cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy- lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp- henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy- lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony- lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre- onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut- amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu- cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin- ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl- glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl- valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl- tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp- artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy- lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl- asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy- llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy- lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla- lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl- glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl- lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso- leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole- ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv- alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg- lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle- ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl- alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy- lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle- ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg- lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany- lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi- onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly- sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt- ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl- tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta- mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme- thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval- yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl- valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu- cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin- ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly- syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy- lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl- threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam- ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl- glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl- valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl- prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis- tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl- arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy- lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl- utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion- yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala- nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl- threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl- glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam- inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl- alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon- ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr- eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth- reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo- nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon- ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly- lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag- inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser- ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl- asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany- lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal- anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl- utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala- nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry- ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll- ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg- inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin- ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy- lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery- lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal- anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin- ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll- eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl- alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls- erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt- hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami- nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle- ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle- ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy- lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony- lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme- thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy- steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl- glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy- lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany- lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany- lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy- lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl- asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl- glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu- taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut- aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl- arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta- mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser- ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis- oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl- serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery- lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls- erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop- hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl- lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg- lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin- ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl- lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv- alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala- nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl- alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy- llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry- ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan- ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut- amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole- ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl- glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan- ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty- lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl- ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery- lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion- yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy- lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala- nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole- ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl- glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole- ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph- enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy- larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls- erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme- thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg- lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl- leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy- lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl- glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu- cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam- inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut- aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl- utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl- alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis- tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly- lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu- tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla- spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut- aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl- glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl- isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll- eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl- leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy- lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse- rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp- tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl- utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist- idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp- artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp- artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami- nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl- valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut- amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl- leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll- eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc- ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt- ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal- anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm- ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl- glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy- lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi- nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc- ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala- nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc- ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle- ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy- larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta- minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl- isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg- lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser- ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle- ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl- lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl- aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla- spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly- sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu- taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll- ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo- nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp- araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis- oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl- serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy- lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla- rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala- nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl- asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg- lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt- hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro- lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle- ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp- araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc- ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl- utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal- anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin- ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag- inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon- yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl- leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla- lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc- yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany- lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin- ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei- nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly- lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg- lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl- utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery- lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl- arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy- llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar- ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy- lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl- asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl- serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl- leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl- threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy- lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam- inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg- lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis- tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala- nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli- soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta- minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal- anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta- minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin- ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl- isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam- ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut- amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval- ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu- cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly- sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis- oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl- leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta- minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr- yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam- inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt- ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery- lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy- lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl- leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta- mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar- tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth- reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc- ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl- glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti- dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl- glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl- alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr- yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut- aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme- thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu- tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll- ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla- rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl- utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar- tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl- alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla- lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery- lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy- lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy- steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu- cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl- aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl- valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp- artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl- cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla- sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc- ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl- isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami- nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl- glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala- nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre- onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla- lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny- lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu- taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl- threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva- lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas- paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg- inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy- lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis- oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl- glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls- erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut- aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls- erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli- soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg- lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc- ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros- ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla- rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr- olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu- tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa- rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser- ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl- leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls- erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole- ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl- leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla- lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp- artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval- ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl- utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas- partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre- onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt- hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt- yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso- leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy- lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl- asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla- lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu- taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion- yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut- aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl- tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu- tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls- erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu- taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv- alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu- cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta- minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl- aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp- tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt- ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut- aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl- histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc- ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole- ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl- utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli- soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg- inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam- inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste- inylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglyc- ylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylseryla- rginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspart- ylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptop- hylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylseryl- valylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginyla- rginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucyl- serylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylseryla- rginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglu- tamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanyll- eucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylg- lutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylc- ysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylser- ylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylargin- ylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasp-

araginylglycylprolylprolylprolylleucine   

panjang tak? panjang kan... cuba tgok kt youtube psl bnde ni.. psti korg akn sedikit takjub.. cuma satu jer yang saya rasa pelik.. kenapa la saintis diorang ni bg nma pnjg mcm ni.. kn menyusahkan orang lain.. 

ok .. renung-renungkn yer... 
bye.. 

Perpisahan Ustaz Husaini dan Ustazah Mazainah ( SRAI TAF )


Assalamualaikum,
Entry kali ni saya nak share satu sajak untuk seorang yang paling dihormati dan disegani dengan cara kerjanya dan pembaikan dari segi pentadbiran sekolah, kebaikan guru dan kakitangan.


Tetapi sayang..
dia telah meninggalkan kita tatkala kita masih memerlukannya.
walaupun sekolah ini digelar tough..
pemergiannya menyebabkan kami semua bagai tidak bermaya..


Kita sering mendengar orang bernyanyi seperti ini:
"sesuatu yang tak disangka
seringkali mendatangi kita
inikah suratan dalam kehidupan
atau sekadar satu kebetulan
"


Secara kebetulankah kita bertemu?
Atau pertemuan sesingkat ini
sudahpun tertulis di Loh Mahfuz?

"pertemuan kita di suatu hari
menitipkan ukhuwah yang sejati
bersyukurku ke hadrat Illahi
di atas jalinan yang suci
"


Nah....
indah sungguh suatu pertemuan itu
yang telah direncanakan oleh Yang Maha Esa
hari demi hari
bulan demi bulan
tahun demi tahun
kita menjadi semakin akrab
dan semakin akrab


kita tidak peduli siapa kita
berada atau pun yang tidak berada
kerana yang utama
kita tempuh segala-galanya dengan lapang dada
kita seperti aur dengan tebing
cubit peha kanan
peha kiri terasa juga


teringat saya akan bait-bait nyanyian Datuk Siti Nurhaliza
" tak kan mungkin kita bertahan
hidup dalam bersendirian
panas terik, hujan badai
 
kita lalui bersama "


Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
maha suci Engkau Ya Allah
terlalu banyak kenangan antara kita
kita lalu bersama-sama
terlalu banyak.....


namun pertemuan itu pasti
perpisahan juga pasti
itu lumrah alam
itu hukum alam
kita bertemu memang untuk berpisah


" telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami
kerana takdir yang maha esa telah menetapkan
sedih rasanya hati ini bila mengenangkan
kau sahabatku kau teman sejati

tulus ikhlasmu luhur budimu bagai tiada pengganti
senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami
memori indah kita bersama terus bersemadi
kau sahabatku kau teman sejati
"


Ahhhhh!!!!
Berhentilah wahai mata
dari mengalirkan mutiara suam jernih
perpisahan ini bukan untuk ditangisi
tetapi
perpisahan ini untuk diingati
bukan setakat hari ini
bukan setakat esok
tetapi untuk selama-lamanya


Sebagai rakan sekerja dan juga pelajar,
kami pasti merindui nasihat dan tunjuk ajar yang kau taburi
garisan-garisan hitam di helaian surat-surat dan buku rph
semakin hari semakin mematangkan aku
semakin hari mendisiplinkan ku


Sebagai seorang sahabat pula
Aku pasti merindui nasihatmmu
aku mohon maaf sahabatku yang budiman
mungkin ada ketika
tuturku mungkin mengguris nalurimu
mungkin gurauku agak melangkaui batas yang seharusnya
Demi Allah
Demi Allah bukan niatku untuk menyinggung perasaanmu


Sebagai seorang sahabat
kita mungkin jarang berbicara
namun dalam diam kami amat menghormati dirimu
dari jauh, kami amat menyanjung dirimu
jangan lupakan kami wahai sahabat
jangan lupakan kami kerana di bumi bertuah ini kita dipertemukan


ingatlah
" sesegar hijau daunan
begitulah kita diibaratkan
tiada siapa yang bisa memisahkan kita
antara kita semua
"


Untukmu Ust Husaini Bin Hj Selamat dan ustzh Mazainah Bt Roslan
" tuai padi antara masak
esok jangan layu-layuan
intai kami antara nampak
esok jangan rindu-rinduan

Selamat Hari Guru


 Sambutan Hari Guru Peringkat SRAI TAF 2013
Diharap semua pembaca berada dalam keadaan sihat sejahtera disamping limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah didunia ini.


Saya rasa, masih belum terlewat untuk mengucapkan

kepada semua guru dan para pendidik yang amat dikasihi..  khamis lepas, SRA Integrasi Tengku Ampuan Fatimah, Batu Belah mengadakan Sambutan Hari Guru.. Sambutan tersebut amat meriah dan sangat mengujakan saya sebagai pendidik yang baru sahaja menjejakan kaki ke alam keguruan yang sebenar.

Banyak juga hadiah yang kalian berikan kepada saya.. Hanya ucapan terima kasih sahaja yang dapat saya ungkapkan kepada kalian.. Saya akan berusaha untuk menjadi guru yang terbaik kepada pihak pengurusan sekolah dan seluruh guru dan pelajar.. Insya Allah.. 

 Terima kasih yer atas hadiah kalian semua.. hihi..

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang menghargai jasa guru kalian dengan memberikan hadiah kepada guru. Tetapi ingatlah, tidak semestinya hadiah yang kamu berikan itu sahaja yang kami guru-guru inginkan semasa sambutan hari guru. Bagi kami, hadiah terbesar yang kami guru-guru inginkan dari pelajar adalah kejayaan kamu semua dari segi Akademik yang mantap dan sahsiah yang terpuji  bukan sahaja kepada guru, tetapi kepada semua orang yang berada disekeliling kamu..Akhir sekali, ingatlah, tanpa guru mu yang mengajar kamu tulis dan baca, kamu tidak akan berjaya dimasa hadapan.. dan ingatlah, belajar tanpa guru ibarat  menuntut ilmu dengan syaitan.. mengapa dikatakan belajar dengan syaitan?
kerana, ditakuti berlakunya syirik atau penyelewengan dalam akidah apabila belajar sendiri akibat kesilapan dari segi kefahaman dalam sesuatu ilmu itu..

Selamat


 Jasa mu akan ku kenang sehingga akhir hayat...